Gia đình đông con (~o~)

Các sen à, gia đình tau đông con quá phải sắm phòng riêng cho tụi nó, mỗi ngày chạy theo dọn hộc cức. (ToT)

Đói cái là gào như 1 cái chợ, dọn cức chậm tí là chúng nó đình công ỉa cmn ra nhà…kiếp trước chắc t làm con ở cho nhà chúng nó chưa hết hợp đồng nên kiếp này t phải đầu thai để làm tiếp!

Nguyễn Bích Ngọc Liên – Đảo Mèo Group

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.